Privacy en informatiebeveiliging

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) beschermen uw persoons- en medische gegevens. Deze wetten verplichten organisaties om op een goede manier om te gaan met deze nformatie. Goede informatiebeveiliging vinden we van groot belang. Hieronder staat uitgelegd hoe OCE Nijmegen zorgt dat uw (medische) gegevens goed beschermd zijn.

Privacy en toestemming patiënt

Aan alle patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan een zorgprogramma vraagt de huisarts toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens aan andere zorgverleners. De huisarts licht toe om welke gegevens het gaat en aan wie de gegevens beschikbaar worden gesteld. De patiënt krijgt van de huisarts hierover een brief en een informatiefolder.

 

De huisarts kan u bijvoorbeeld doorverwijzen naar een andere zorgverlener. Alléén zorgverleners die vanuit het zorgprogramma betrokken zijn bij uw behandeling kunnen (een deel) van de gegevens inzien die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.  Een voorwaarde is wel dat u hiervoor toestemming hebt gegeven. De zorgverleners gebruiken een speciale pas en inlogcode om uw gegevens op te vragen via een beveiligde verbinding. Deze vertrouwelijke informatie is goed beveiligd tegen bijvoorbeeld oneigenlijk en onrechtmatig gebruik.

 

Voor elke zorgprogramma zijn landelijk professionele zorgstandaarden vastgesteld. Om de kwaliteit en de effectiviteit van de geleverde zorg te kunnen meten worden bepaalde medische gegevens gebruikt voor rapportage. Deze gegevens worden per huisarts per kwartaal verzameld voor rapportage. De meetwaarden in deze rapportage zijn niet persoonlijk. Er worden dus geen individuele patiëntgegevens getoond in deze rapportage.

 

Zo houden we zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en kunnen we de zorg verbeteren. Daarnaast zijn enkele gegevens nodig om de zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraars.

Het KetenInformatieSysteem (KIS) is een computersysteem waarmee medische gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden. OCE Nijmegen verbindt zich aan de NEN-7510 informatiebeveiligingsnorm. Het KIS moet hieraan voldoen.

 

Als patiënt heeft u (zoals vermeld staat in de Wbp of WGBO) het recht op inzage in uw dossier en kunt u vragen om een afschrift. Daarnaast kunt u uw dossier aanvullen, corrigeren, (deels) afschermen of vernietigen. Dit kunt u kenbaar maken bij uw huisarts of zorgverlener.