Privacy en informatiebeveiliging

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) beschermen uw persoonsgegevens en uw medische gegevens. Deze wetten verplichten organisaties om op een goede manier om te gaan met deze informatie. Goede informatiebeveiliging en het waarborgen van privacy vinden we zeer belangrijk. Hieronder staat uitgelegd hoe OCE Nijmegen zorgt dat uw (medische) gegevens goed beschermd zijn. Dit is onze privacyverklaring.

Privacy en toestemming 

De huisarts vraagt aan alle patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan een zorgprogramma toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens aan andere zorgverleners. De huisarts licht dan toe om welke gegevens het gaat en aan wie de gegevens beschikbaar worden gesteld. Als patiënt krijgt u hierover van de huisarts een brief en een informatiefolder.

Alleen de noodzakelijke gegevens

In het kader van uw zorgprogramma kan het voorkomen dat de huisarts u doorverwijst naar een andere zorgverlener. Alléén zorgverleners die vanuit het zorgprogramma betrokken zijn bij uw behandeling kunnen (een deel) van de gegevens inzien die noodzakelijk zijn voor uw behandeling. Een voorwaarde is dus wel dat u hiervoor toestemming hebt gegeven. De vertrouwelijke informatie die over u gedeeld moet worden, is goed beveiligd tegen bijvoorbeeld oneigenlijk en onrechtmatig gebruik. Daarvoor hebben we ook zogeheten verwerkersovereenkomsten afgesloten met de leverancier van het keteninformatiesysteem (KIS, computersysteem) en met de zorgverleners.

Geanonimiseerde rapportage

Voor elke zorgprogramma zijn landelijke professionele zorgstandaarden (kwaliteitsnormen) vastgesteld. Om te meten of de zorg aan die normen voldoet, worden bepaalde medische gegevens gebruikt voor (kwaliteits)rapportage. De gegevens hiervoor worden - geanonimiseerd- per huisarts per kwartaal verzameld. De gegevens in deze rapportage zijn níet tot personen te herleiden. Er worden geen individuele patiëntgegevens getoond in deze rapportage. Daarnaast zijn enkele gegevens nodig om de zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraars.

Veilig computersysteem

Om persoonsgegevens op een veilige manier uit te wisselen met uw huisarts, maken we gebruik van het eerder genoemde keteninformatiesysteem (KIS). Dit  is een computersysteem waarmee medische gegevens veilig beschikbaar gesteld kunnen worden.

Uw gegevens inzien, aanvullen en meer

Als patiënt heeft u (zoals vermeld staat in de AVG of WGBO) het recht op inzage in uw dossier en kunt u vragen om een afschrift. Daarnaast kunt u uw dossier aanvullen, corrigeren, (deels) afschermen of vernietigen. Dit kunt u kenbaar maken bij uw huisarts, zorgverlener of OCE Nijmegen.

Functionaris gegevensbescherming

Onze organisatie heeft een functionaris gegevensbescherming. Daar kunt u als patiënt terecht als u het niet eens bent met de wijze waarop er met uw gegevens wordt omgegaan of met de manier waarop op een klacht wordt gereageerd. De functionaris gegevensbescherming is als volgt bereikbaar:

Mr. C.M. (Maarten) de Man
deman@avgjuristen.nl, 030 – 78 52 91

Postadres: AVG Juristen, Erfstede 4h, 3431KH  Nieuwegein
 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Privacyverklaring OCE Nijmegen133.77 KB