Takenpakket POH-GGZ

De POH-GGZ heeft het volgende takenpakket:

Probleemverheldering

De POH-GGZ kan zorgen voor probleemverheldering door middel van het nader analyseren en uitdiepen van de klachten, de oorzaken hiervan en de zelfredzaamheid van de patiënt door één of meer gesprekken met de patiënt. Problemen worden vanuit verschillende invalshoeken belicht, zoals bijvoorbeeld wonen, werk, inkomen, welzijn en familie. Vaak gaat het om patiënten die zich recent hebben gemeld met nieuwe klachten. Hierbij kunnen ook verschillende vragenlijsten ingezet worden (screeningsdiagnostiek).

Adviseren huisarts

De POH-GGZ kan de huisarts adviseren over mogelijke vervolgstappen (zoals wel of niet verwijzing).

Voorlichting geven

De POH-GGZ kan voorlichting geven en informatie verstrekken aan de patiënt over klachten of een stoornis, de oorzaken ervan, en mogelijke oplossingen.

Begeleiding

De POH-GGZ kan de patiënt op verschillende vlakken begeleiden. Bijvoorbeeld bij het volgen van een e-health programma waarbij regelmatige afspraken met de POH-GGZ stimulerend zijn voor de patiënt. De POH-GGZ kan ook begeleiding geven in geval van het overbruggen van een wachttijd, na terugverwijzing vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ), na een afgebroken behandeling elders en bij stabiele chronische patiënten die geen intensieve begeleiding nodig hebben.

Kortdurende behandeling

Bij patiënten met psychische klachten is vaak geen sprake van een psychische ziekte maar wel van een vastlopen in het functioneren als gevolg van de psychosociale problematiek. Kortdurende behandeling binnen de huisartsenzorg kan dan aangewezen zijn. Uitvoeren van interventies binnen dergelijke behandeling behoort tot de functie POH-GGZ. Deze interventies richten zich meestal op gedragsverandering en (begeleide) zelfhulp.

Preventie

De POH-GGZ werkt aan het voorkomen van psychische klachten of ziekte bij patiënten. Daarnaast kan de POH-GGZ begeleiding bieden voor het voorkomen en/of vroeg herkennen van terugkeer van de klachten door de patiënt. Dit vormt vaak de laatste fase van de behandeling.

Sociaal Wijkteam

Naast werken binnen de huisartsenpraktijk kan een POH-GGZ ook onderdeel zijn van een Sociaal Wijkteam in de wijk. Hier leest u meer over de functie van de POH-GGZ in het Sociaal Wijkteam.

Deelname keukentafelgesprek *)

De POH-GGZ bepaalt op eigen inschatting of het zinvol is om een keukentafelgesprek bij te wonen. De POH-GGZ gaat altijd samen met een sociaal (wijk)teamlid op keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek heeft de POH-GGZ een adviserende rol richting het sociaal (wijk)teamlid en gaat hierbij geen behandelrelatie aan met de cliënt/bewoner.

 

*) dit is een relatief nieuwe taak die we naar aanleiding van ons evaluatie-onderzoek over de deelname van onze POH-GGZ in het sociaal wijkteam (oktober 2015), hebben toegevoegd aan het takenpakket van de POH-GGZ.